لا شامپیونه فرانسه
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۴۵ پایان موناکو ۳ - ۲ تولوز ۱ - ۱
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۱۵ پایان پاریسن ژرمن ۲ - ۰ Amiens SC ۱ - ۰
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۰۰ پایان لیون ۴ - ۰ استراسبورگ ۱ - ۰
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۰۰ پایان متز ۱ - ۳ گوینگمپ ۱ - ۱
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۰۰ پایان مون‌ پلیه ۱ - ۰ کان ۰ - ۰
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۰۰ پایان سنت آتین ۱ - ۰ نیس ۱ - ۰
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۰۰ پایان تروا ۱ - ۱ رن ۰ - ۰
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۰۰ پایان لیل ۳ - ۰ نانت ۰ - ۰
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰ پایان انگر ۲ - ۲ بوردو ۱ - ۱
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ۱۹:۰۰ پایان المپیک مارسی ۳ - ۰ دیژون ۰ - ۰
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ تولوز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ تروا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ استراسبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ سنت آتین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ نانت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ نیس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ موناکو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ مون‌ پلیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ متز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ المپیک مارسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ لیل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ لیون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ رن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ گوینگمپ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ بوردو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ پاریسن ژرمن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ کان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ Amiens SC ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ انگر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ دیژون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰