لا لیگا اسپانیا
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ۱۶:۱۵ پایان اتلتیک بیلبائو ۰ - ۰ ختافه ۰ - ۰
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۱۵ پایان بارسلونا ۲ - ۰ رئال بتیس ۲ - ۰
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۶:۱۵ پایان سلتا ویگو ۲ - ۳ رئال سوسیداد ۱ - ۱
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ۲۰:۱۵ پایان دپرتیو لاکرونیا ۰ - ۳ رئال مادرید ۰ - ۲
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۱۵ پایان گیرونا ۲ - ۲ اتلتیکو مادرید ۲ - ۰
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۱۵ پایان دپرتیو لگانس ۱ - ۰ دپرتیو آلاوس ۱ - ۰
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۱۵ پایان لوانته ۱ - ۰ ویا رئال ۰ - ۰
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ۲۰:۰۰ پایان مالاگا ۰ - ۱ دپرتیو ایبار ۰ - ۰
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۲۰:۱۵ پایان سه ‏ویا ۱ - ۱ اسپانیول ۱ - ۱
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ ۲۰:۱۵ پایان والنسیا ۱ - ۰ لاس پالماس ۱ - ۰
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ دپرتیو ایبار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ سه ‏ویا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ویا رئال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ سلتا ویگو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ مالاگا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ لوانته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ دپرتیو لگانس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ لاس پالماس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ دپرتیو لاکرونیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ ختافه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ رئال سوسیداد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ رئال مادرید ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ والنسیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ اتلتیک بیلبائو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ رئال بتیس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ بارسلونا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ اسپانیول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ دپرتیو آلاوس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ اتلتیکو مادرید ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ گیرونا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰